All words from NGOAOL A RENGUL to OCHUDALL in tekinged.com.


ngoaol a rengul expr.
ngobd var.
ngobdii v.pf.3s
ngobeet v.i.
ngobekii v.pf.3s
ngobetang v.inch.
ngobetung v.pred.
ngobt n.
ngobtii v.pf.3s
ngodech v.s.
ngodech er a rengul expr.
ngodechel v.a.s.
ngodechii v.pf.3s
ngoderii v.pf.3s
ngoikid v.pf.1p.incl
ngoimeklii v.pf.3s
ngoiong v.inch.
ngoiteterir var.
ngoititerir v.pf.3p.human
ngokam n.poss.1pe
ngoked n.poss.1pi
ngokek n.poss.1s
ngokel n.poss.3s
ngokem n.poss.2s
ngokir n.poss.3p
ngokiu n.poss.2p
ngolem var.
ngolemii var.
ngoll n.
ngolm n.
ngolmii v.pf.3s
ngomedang v.i.inch.
ngomedii v.pf.3s
ngomedii v.pf.3s
ngomek v.i.
ngomiakl v.pf.3p.inan
ngomiklii v.pf.3s
ngomir v.pf.3s
ngomlii v.pf.3s
ngor n.
ngordii v.pf.3s
ngoriakl v.i.
ngosakl v.pf.3p.inan
ngosecha var.
ngosechang v.inch.
ngosechekl v.i.
ngosechii v.pf.3s
ngoseklii v.pf.3s
ngosel n.poss.3s
ngosuid v.pf.1p.incl
ngosuir v.pf.3s
ngosur v.pf.3s
ngosuterir v.pf.3p.human
ngot n.
ngotechii v.pf.3s
ngoteii None
ngotemii v.pf.3s
ngouall var.
ngoura var.
ngourang v.inch.
Ngriil n.
ngritel None
nguabek v.pf.3p.inan
nguam v.pf.3p.inan
nguaml v.pf.3p.inan
ngubet None
ngubetii v.pf.3s
nguches n.
nguemed v.pf.3p.inan
nguemed v.i.
nguemed v.pf.3p.inan
nguetem v.pf.3p.inan
nguibes v.i.
nguibes a rengul expr.
nguid n.poss.1pi
nguik n.poss.1s
nguil n.poss.3s
nguim v.pf.3p.inan
nguim n.poss.2s
nguim a cheklul expr.
nguimet v.pf.3p.inan
nguis n.
nguk n.
nguked n.
ngukedii v.pf.3s
ngukiil None
ngukl v.pf.3p.inan
nguklii v.pf.3s
ngukokl v.i.
ngul n.
ngul v.s.
ngumam n.poss.1pe
ngumd n.
ngumiu n.poss.2p
ngumk None
ngungau n.
ngunguchall v.a.s.
ngunguchel n.poss.3s
ngunguchii v.pf.3s
ngungul n.poss.3s
ngurd n.
ngurd er a beluu expr.
ngurir n.poss.3p
ngursmedob n.
ngused n.poss.1pi
ngusel n.poss.3s
nguu v.pf.3s
nguu el mei expr.
nguu el mong expr.
nguubet v.pf.3p.inan
nikibi n.
niku n.
nimots n.
ningio n.
ninzin n.
nitske n.
niuiing v.i.
niziu num.
nori n.
nurs n.
o- affix
oach n.
oak n.
oang var.
oba var.
oba a klalo expr.
oba a kuteling expr.
oba a medal a omerael expr.
oba a ngasechereng expr.
oba a rengul expr.
oba a sumes expr.
oba a uriul expr.
oba a uriul expr.
obached v.erg.
obachel None
obadek v.erg.
obadel v.erg.
obades v.erg.
obadk v.erg.
obail v.erg.
obais v.erg.
obais a rengul expr.
obak n.
obak v.erg.
Obakraiuiil n.
Obakraluiil n.
obal v.erg.
obalech v.erg.
obals v.erg.
obang v.pf.3s
obangch v.erg.
obangel None
obangl v.erg.
obar v.erg.
obarech v.erg.
obart v.erg.
obas None
obas None
obasech v.erg.
obau v.s.
obaus v.erg.
obbai baby
obdechem v.erg.
obdingel v.erg.
obdingel a ngerel expr.
obdois v.erg.
obduu v.erg.
obebdingel v.erg.redup.
obebduu v.i.redup.
obebechakl v.erg.redup.
obebedechakl v.erg.redup.
obebedikl v.erg.redup.
obebedobed v.redup.
obebekebok
obebelbult v.erg.redup.
obebellokl v.erg.redup.
obebengkel n.poss.redup.
obeberaod v.s.redup.
obebereked v.erg.redup.
obebereod var.
obebetuut v.erg.redup.
obebeu v.erg.redup.
obech v.erg.
obechad n.
Obechad n.
obechakl v.erg.
obecheklang v.erg.inch.
obecheklung v.erg.pred.
obechit v.erg.
obechobech v.erg.
obed v.erg.
obedaoch v.erg.
obedebedang v.inch.
obedebedung v.pred.
obedechakl v.erg.
obedikl v.erg.
obedobed v.erg.
obedobed v.i.
obekall v.erg.
obekebek v.erg.
obekebok v.erg.redup.
obekel n.
obekengang v.erg.inch.
obekengung v.erg.pred.
obekerall v.erg.
obekesangch v.erg.
obeketang v.erg.inch.
obeketung v.erg.pred.
obekid v.pf.1p.incl
obekmam n.poss.1pe
obekmiu n.poss.2p
obekrir n.poss.3p
obekud n.poss.1pi
obekuk n.poss.1s
obekul n.poss.3s
obekul a demal expr.
obekum n.poss.2s
obelbult v.erg.redup.
obelebalech v.erg.
obelebel v.erg.
obellokl v.erg.
obengebang None
obengkangk v.erg.
obengked n.poss.1pi
obengkek n.poss.1s
obengkel n.poss.3s
obengkel a omerael expr.
obengkem n.poss.2s
obengkemam n.poss.1pe
obengkemiu n.poss.2p
obengkterir n.poss.3p
obeob v.erg.
oberaod v.s.
obereberek v.erg.redup.
oberedang v.s.inch.
obereked v.erg.
obereod var.
obereod a klengit expr.
oberius v.erg.
oberk v.erg.
oberoel v.erg.
oberreburs v.s.
oberreburs er a iidek expr.
oberrous v.erg.
obes v.t.
obesbes v.redup.
obesbesong v.t.inch.redup.
obesebas None
obesechang v.erg.inch.
obesechang v.erg.inch.
obesong v.t.inch.
obetech v.erg.
obeterir v.pf.3p.human
obetetelluut v.i.redup.
obetiterir var.
obetkou v.erg.
obetutang v.erg.inch.
obetuut v.erg.
obeu v.erg.
obibiich v.erg.redup.
obibkobk v.erg.redup.
obibriid v.erg.redup.
obid v.erg.
obides v.erg.
obidokl v.erg.
obiich v.erg.
obiis v.erg.
obikel v.erg.
obildeb n.
obildeb n.
obilemesechal v.s.
obingel v.erg.
obinger var.
obir v.erg.
obis n.
obitech v.erg.
obitelek v.erg.
obitokl v.erg.
obkais v.erg.
obkobk v.erg.
obkobkang v.erg.inch.
obkobkung v.erg.pred.
obkuuk v.erg.
oblallang v.s.
obliil n.
obngang v.s.inch.
obngar v.erg.
obngung v.s.pred.
obo e conj.
oboch v.erg.
obodech v.s.
obodech v.erg.
obodes v.erg.
obodk v.erg.
oboech v.erg.
oboes v.erg.
oboik v.erg.
obok v.erg.
oboket v.erg.
oboket a daob expr.
obomb v.erg.
obomk var.
obong n.
obongang v.s.inch.
obongch v.erg.
obor v.erg.
obosech v.erg.
obotech v.erg.
obouch v.erg.
obridang v.erg.inch.
obridung v.erg.pred.
obriid v.erg.
obriked v.erg.
obringd v.erg.
obsebusech v.erg.redup.
obsibs v.erg.
obsuus v.erg.
obtanget v.erg.
obtingel v.s.
obubarmad n.
obubuu v.erg.redup.
obudech v.erg.
obudech v.erg.
obuid v.erg.
obuit v.erg.
obuit v.erg.
obulech v.erg.
obult v.erg.
obult a chural expr.
obur v.erg.
obur None
oburech v.erg.
oburek v.erg.
oburek v.s.
obus v.erg.
obusech v.erg.
obusekl v.erg.
obutek v.erg.
obuu n.
obuu v.erg.
obuu a osul a iis expr.
obuus v.erg.
obuut v.erg.
ochab n.
ochad n.
ochadu n.instr.
ochaieo n.
ochaieo n.
ochalchutem n.
ochalechutem var.
ochallechutem n.
ochar n.
ocharo n.
ochau v.pf.3p.inan
ocheall n.
ocheang var.
ochebecheball v.a.s.
ochebelall v.a.s.
ochebelel n.poss.3s
ochebelii v.pf.3s
ochebiil v.a.s.
ochebir v.pf.3s
ochebirang n.
ochebngall v.a.s.
ochebngel n.poss.3s
ochebngii v.pf.3s
ochechael None
ochechall v.a.s.
ochechel n.poss.3s
ochecherchur v.i.redup.
ochecherechur v.i.redup.
ochedad n.poss.1pi
ochedak n.poss.1s
ochedal n.poss.3s
ochedal a demal expr.
ochedam n.poss.2s
ochedecheraol v.a.s.
ochedechudel None
ochedemam n.poss.1pe
ochedemiu n.poss.2p
ochedengei n.
ochedengei n.
ochederir n.poss.3p
ocheduall v.a.s.
ocheduam n.poss.1pe
ochedued n.poss.1pi
ocheduek n.poss.1s
ocheduel n.poss.3s
ocheduem n.poss.2s
ocheduir n.poss.3p
ocheduiu n.poss.2p
ochelall v.a.s.
ochelechel v.t.
ochelechelii v.pf.3s
ocheleuall var.
ocheleuel n.poss.3s
ochell n.
ochellam n.poss.1pe
ochelled n.poss.1pi
ochellei n.
ochellek n.poss.1s
ochellel n.poss.3s
ochellel a demal expr.
ochellem n.poss.2s
ochellir n.poss.3p
ochelliu n.poss.2p
ochelochel None
ochelochel v.pf.3p.inan
ocheluel n.poss.3s
ochem n.
ochemam n.poss.1pe
ochemchuml a rengul expr.
ochemiil var.
ochemil n.poss.3s
ochemill v.a.s.
ochemiu n.poss.2p
ochemoll v.s.
ochengall var.
ochengel n.poss.3s
ocheraol v.a.s.
ocheraol n.
ocherchur v.t.redup.
ocherchur v.i.redup.
ocherecher v.t.
ocherecher v.pf.3p.inan
ocherecherel n.poss.3s
ocherecherii v.pf.3s
ocherechur var.
ocherengall var.
ocherengaol v.a.s.
ocherengel n.poss.3s
ochereuel var.
ocherir n.poss.3p
ocherngel n.poss.3s
ocheroall v.a.s.
ocherolel n.poss.3s
ocherouel n.poss.3s
ochertall v.a.s.
ochertel n.poss.3s
ochertelellel n.poss.3s
ochertellel n.poss.3s
ochertii v.pf.3s
ochertoll n.
ochertoll var.
ocherur v.i.
ocheruul v.a.s.
ochesibel v.i.
ochesoches v.pf.3p.inan
ochetael var.
ochetall v.a.s.
ocheteall var.
ochetekl v.pf.3pl.inan.
ocheteklii v.pf.3s
ochetil n.poss.3s
ochetir v.pf.3s
ocheuekl v.pf.3p.inan
ocheueklel n.poss.3s
ocheueklii v.pf.3s
ocheuil n.poss.3s
ocheuir var.
ochib v.pf.3p.inan
ochiball v.a.s.
ochibel n.poss.3s
ochid n.poss.1pi
ochidall v.a.s.
ochidel n.poss.3s
ochidii v.pf.3s
ochiis v.pf.3p.inan
ochik n.poss.1s
ochil n.poss.3s
ochil a kesol n.
ochil a mlai expr.
ochil a osongd expr.
ochim n.poss.2s
Ochimer n.
ochis v.pf.3p.inan
ochisall v.a.s.
ochisall v.a.s.
ochisall v.a.s.
ochisel n.poss.3s
ochisii v.pf.3s
ochisir v.pf.3s
ochit v.pf.3p.inan
ochiuall v.a.s.
ochiuiuall var.
ochiuiuel n.poss.3s
ochoall var.
ochob n.
ochob v.pf.3p.inan
ochoid v.pf.3p.inan
ocholo n.
ocholo er a ngikel expr.
ocholt v.pf.3p.inan
ochotall v.a.s.
ochotel n.poss.3s
ochotii v.pf.3s
ochouall var.
ochoud v.pf.3p.inan
ochubel v.pf.3p.inan
ochudall v.a.s.